Gimbap – Kimbap Recipe (Cơm Cuộn Hàn Quốc)

Gimbap - Kimbap (Cơm Cuộn Hàn Quốc)

Gimbap – Kimbap Recipe (Cơm Cuộn Hàn Quốc) [Theo link này để xem cách làm bánh da lợn bằng tiếng Việt] In this recipe, we make one of the most popular dish in Korea, Gimbap – Kimbap (Cơm Cuộn Hàn Continue reading Gimbap – Kimbap Recipe (Cơm Cuộn Hàn Quốc)